Dydaktyka

d-1

Pracownicy instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne z szerokiej gamy przedmiotów podstawowych i specjalistycznych. Zajęcia te realizowane są na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, jak również na innych wydziałach Politechniki Poznańskiej (m.in. Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej), głównie na następujących kierunkach studiów:

 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • elektrotechnika
 • automatyka i robotyka

Ponadto nauczyciele akademiccy sprawują opiekę naukową nad pracami dyplomowymi, tj. inżynierskimi i magisterskimi, których tematyka związana jest z profilem działalności instytutu.

Prace dyplomowe w IMS

Tematyka prac dyplomowych realizowanych przez pracowników instytutu dostępna jest na stronie wydziału (link).

Karty tematu pracy realizowanych w IMS należy składać u pana Jacka Kubiaka w pokoju MC121, w godz. 7:00-15:00. Terminy składania kart określone są w regulaminie studiów.
Karta tematu pracy dyplomowej (link)
Przykładowa formatka pracy dyplomowej (link)

Specjalność Systemy MES w Mechanice

(II stopień studiów, kierunek: Mechanika i budowa maszyn)

Student kończący specjalność Systemy MES w mechanice ma wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia analizy złożonych systemów mechanicznych poddanych różnego typu obciążeniem (siły zewnętrzne, siły ciężkości, bezwładności, obciążenia termiczne) przy uwzględnieniu różnych kryteriów (naprężenia zredukowane, dopuszczalne przemieszczenia, trwałość, siły krytyczne i postacie utraty stateczności, częstotliwości drgań własnych, poziom hałasu). Metodą elementów skończonych (MES) potrafi rozwiązać zagadnienie mechaniki płynów dotyczące przepływów i opływów z uwzględnieniem sprzężeń pól prędkości, gęstości, ciśnień i temperatury. Obliczenia te może prowadzić dla zagadnień liniowych (sprężystość, małe przemieszczenia) i nieliniowych (duże przemieszczenia, utrata stateczności, plastyczność, pełzanie) dla materiałów klasycznych i nowoczesnych (kompozyty). MES potrafi wykorzystać do symulacji pracy projektowanych konstrukcji, optymalizacji konstrukcji na etapie projektowania, doskonalenia istniejących konstrukcji oraz analizy przyczyn awarii w czasie eksploatacji.

Poznaje 3 zaawansowane systemy komputerowe MES:

 • SolidWorks Simulation – system doskonale zintegrowany z CAD,
 • Abaqus – system z najbardziej rozbudowaną biblioteką elementów do opisu najróżnorodniejszych materiałów,
 • Comsol Multiphysics – stosowany w różnych obszarach zastosowań inżynierskich i naukowych.

Poznanie 3 systemów gwarantuje absolwentowi szybkie opanowanie sytemu, który zastanie u pracodawcy lub zaproponowanie wdrożenia sytemu optymalnego do realizacji określonych zadań.

Przedmioty:

 • Komputerowe wspomaganie analizy mechanizmów 10w 5l
 • Zaawansowana analiza wytrzymałościowa 15w 15l
 • Mechanika płynów i wymiana ciepła z wykorzystaniem CFD 15w 15l
 • Drgania nieliniowe 15w 15l
 • Zagadnienia sprzężone 15w 15l

Przedmioty obieralne:

Blok A (semestr 2)

 • Aeroakustyka 15w 15l
 • Akustyka przemysłowa 15w 15l

Blok B (semestr 2)

 • Stateczność 15w 15l
 • Konstrukcje nieliniowe geometrycznie 15w 15l

Blok C (semestr 3)

 • Dynamika wirtualna systemów mechanicznych 15w 15l
 • Metody sztucznej inteligencji 15w 15l

Blok D (semestr 3)

 • Mechanika kompozytów z optymalizacją 15w 15l
 • Konstrukcje nieliniowe fizycznie 15w 15l

Przedmioty specjalności – Karty KRK
Przedmioty obieralne – Karty KRK

Tematyka prac dyplomowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów obliczeniowych MES obejmuje m.in.:

 • projektowanie różnego rodzaju konstrukcji pracujących w liniowym lub nieliniowym zakresie odkształceń oraz wyznaczanie nośności granicznej (także uwzględniając odkształcenia plastyczne),
 • projektowanie konstrukcji w których mogą występować duże odkształcenia,
 • poszukiwanie optymalnych rozwiązań urządzeń i konstrukcji; analiza wrażliwości na zmianę parametrów,
 • zagadnienia utraty stateczności konstrukcji cienkościennych oraz ram i kratownic,
 • ocena naprężeń termicznych lub zmęczeniowych w różnego rodzaju konstrukcjach,
 • modelowanie i rozwiązywanie zagadnień wymiany ciepła i odkształceń termicznych,
 • modelowanie i rozwiązywanie zagadnień przepływów płynów niutonowskich i nieniutonowskich,
 • modelowanie i rozwiązywanie zagadnień interakcji płynu z ciałem stałym z ew. uwzględnieniem wymiany ciepła,
 • analiza układów drgających w tym nieliniowych zjawisk takich jak rezonans, synchronizacja, chaos deterministyczny,
 • analiza i synteza różnego typu mechanizmów,
 • wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w optymalnym poszukiwaniu rozwiązań konstrukcyjnych,
 • badanie zagadnień sprzężnych obejmujących następujące pola fizyczne: termiczne i mechaniczne; strukturalne i akustyczne; termiczne, mechaniczne i elektryczne,
 • projektowanie różnego rodzaju konstrukcji z materiałów kompozytowych,
 • projektowanie oraz badanie właściwości tłumików hałasu, obudów i ustrojów dźwiękochłonno-izolacyjnych.

Prezentacja specjalności Systemy MES w mechanice

 

Specjalność Wirtualna Inżynieria Projektowania

(II stopień studiów, kierunek: Mechanika i budowa maszyn)

Szczegółowe informacje o specjalności Wirtualna inżynieria projektowania