Dydaktyka

d-1

Pracownicy instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne z szerokiej gamy przedmiotów podstawowych i specjalistycznych. Zajęcia te realizowane są na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania, jak również na innych wydziałach Politechniki Poznańskiej (m.in. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Elektryczny, Wydział Fizyki Technicznej), głównie na następujących kierunkach studiów:

 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • elektrotechnika
 • automatyka i robotyka

Ponadto nauczyciele akademiccy sprawują opiekę naukową nad pracami dyplomowymi, tj. inżynierskimi i magisterskimi, których tematyka związana jest z profilem działalności instytutu.

Tematyka prac dyplomowych IMS

 

Specjalność Systemy MES w mechanice

(II stopień studiów, kierunek: Mechanika i budowa maszyn)

Student kończący specjalność Systemy MES w mechanice ma wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia analizy złożonych systemów mechanicznych poddanych różnego typu obciążeniem (siły zewnętrzne, siły ciężkości, bezwładności, obciążenia termiczne) przy uwzględnieniu różnych kryteriów (naprężenia zredukowane, dopuszczalne przemieszczenia, trwałość, siły krytyczne i postacie utraty stateczności, częstotliwości drgań własnych, poziom hałasu). Metodą elementów skończonych (MES) potrafi rozwiązać zagadnienie mechaniki płynów dotyczące przepływów i opływów z uwzględnieniem sprzężeń pól prędkości, gęstości, ciśnień i temperatury. Obliczenia te może prowadzić dla zagadnień liniowych (sprężystość, małe przemieszczenia) i nieliniowych (duże przemieszczenia, utrata stateczności, plastyczność, pełzanie) dla materiałów klasycznych i nowoczesnych (kompozyty). MES potrafi wykorzystać do symulacji pracy projektowanych konstrukcji, optymalizacji konstrukcji na etapie projektowania, doskonalenia istniejących konstrukcji oraz analizy przyczyn awarii w czasie eksploatacji.

Poznaje 3 zaawansowane systemy komputerowe MES:

 • SolidWorks Simulation – system doskonale zintegrowany z CAD,
 • Abaqus – system z najbardziej rozbudowaną biblioteką elementów do opisu najróżnorodniejszych materiałów,
 • Comsol Multiphysics – stosowany w różnych obszarach zastosowań inżynierskich i naukowych.

Poznanie 3 systemów gwarantuje absolwentowi szybkie opanowanie sytemu, który zastanie u pracodawcy lub zaproponowanie wdrożenia sytemu optymalnego do realizacji określonych zadań.

Przedmioty:

 • Komputerowe wspomaganie analizy mechanizmów 10w 5l
 • Zaawansowana analiza wytrzymałościowa 15w 15l
 • Mechanika płynów i wymiana ciepła z wykorzystaniem CFD 15w 15l
 • Drgania nieliniowe 15w 15l
 • Zagadnienia sprzężone 15w 15l

Przedmioty obieralne:

Blok A (semestr 2)

 • Aeroakustyka 15w 15l
 • Akustyka przemysłowa 15w 15l

Blok B (semestr 2)

 • Stateczność 15w 15l
 • Konstrukcje nieliniowe geometrycznie 15w 15l

Blok C (semestr 3)

 • Dynamika wirtualna systemów mechanicznych 15w 15l
 • Metody sztucznej inteligencji 15w 15l

Blok D (semestr 3)

 • Mechanika kompozytów z optymalizacją 15w 15l
 • Konstrukcje nieliniowe fizycznie 15w 15l

Przedmioty specjalności – Karty KRK
Przedmioty obieralne – Karty KRK

Tematyka prac dyplomowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów obliczeniowych MES obejmuje m.in.:

 • Projektowanie różnego rodzaju konstrukcji pracujących w liniowym lub nieliniowym zakresie odkształceń oraz wyznaczanie nośności granicznej (także uwzględniając odkształcenia plastyczne)
 • Projektowanie konstrukcji w których mogą występować duże odkształcenia
 • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań urządzeń i konstrukcji; analiza wrażliwości na zmianę parametrów
 • Zagadnienia utraty stateczności konstrukcji cienkościennych oraz ram i kratownic,
 • Ocena naprężeń termicznych lub zmęczeniowych w różnego rodzaju konstrukcjach
 • Modelowanie i rozwiązywanie zagadnień wymiany ciepła i odkształceń termicznych.
 • Modelowanie i rozwiązywanie zagadnień przepływów płynów niutonowskich i nieniutonowskich,
 • Modelowanie i rozwiązywanie zagadnień interakcji płynu z ciałem stałym z ew. uwzględnieniem wymiany ciepła
 • Analiza układów drgających w tym nieliniowych zjawisk takich jak rezonans, synchronizacja, chaos deterministyczny
 • Analiza i synteza różnego typu mechanizmów
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w optymalnym poszukiwaniu rozwiązań konstrukcyjnych
 • Badanie zagadnień sprzężnych obejmujących następujące pola fizyczne: termiczne i mechaniczne; strukturalne i akustyczne; termiczne, mechaniczne i elektryczne.
 • Projektowanie różnego rodzaju konstrukcji z materiałów kompozytowych
 • Projektowanie oraz badanie właściwości tłumików hałasu, obudów i ustrojów dźwiękochłonno-izolacyjnych

Prezentacja specjalności Systemy MES w mechanice